“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

PŘÍKLADY Z PRAXE

student

Jak fungovalo propojení studentů s firmami ve Zlíně si můžete přečíst v našem přehledu. Studenti našli po studiu ve firmě i uplatnění.

Jana Švestková, DiS

Obor: Účetnictví a finanční řízení
Analýza zásob firmy KAMARo
Případová studie

V rámci případové studie byl studentce zadán úkol zpracovat změny nového občanského zákoníku, týkající se podnikatelů, protože toto bude firmu KAMARo nejvíc zajímat. Postup řešení V této práci se studentka zaměřila na: - změny při založení s.r.o. - změny u smluvních vztahů - změny v rámci ochrany spotřebitele - změny v rámci odpovědnosti za škodu - změny ve splatnosti faktur - změny v rámci pracovních smluv nezletilých

Pracovní pozice ve firmě: Asistentka

Markéta Gabryšová, DiS

Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Účinnost marketingových nástrojů v segmentu izolačních fólií
FATRA, a. s.
Případová studie

V rámci praxe ve Fatře Napajedla se studentka účastnila příprav Katalogu realizací, důležitého propagačního materiálu při prodeji hydroizolačních fólií Fatrafol zákazníků v Česku i v zahraničí. Jejím úkolem byl sběr dat z obchodního oddělení, jejich analýza a další použití v rámci materiálu. Zároveň pomáhala s tříděním fotografií, které měly za úkol doložit takto utříděné údaje. Její pomoc bych jako garant praxe označil za neocenitelnou, neboť mi umožnil věnovat se dalším aktivitám na tomto úkolu. Zároveň jsem rád, že společnost Fatra, a.s. mohla umožnit absolventce pohled do zákulisí běžného života v marketingovém oddělení, což jak věřím, jí lépe pomůže s propojením nabitých znalostí studiem a bude je tak moci použít ve svém následném zaměstnání.

Pracovní pozice ve firmě: Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje
asistentka, tajemnice - běžná agenda na Pc, fundraising, PR, psaní projektů

Lucie Kumbárová, DiS

Obor: Účetnictví a finanční řízení
Analýza oběžných aktiv společnosti Fatra, a.s. v období 2008 - 2012
FATRA, a. s.
Případová studie

Cílem práce bylo provést analýzu vývoje oběžných aktiv Fatry, zhodnotit úroveň ukazatelů aktivity, tj. dob obratu zásob a jejich dynamiku, pokusit se identifikovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji oběžných aktiv. Dále u případně identifikovaných negativních trendů zjistit po konzultacích s příslušnými pracovníky Fatry jejich podstatu (co nejpřesnější charakteristika nadbytečného oběžného aktiva) a středisko, (střediska), kde se vyskytuje. Očekávaly se rovněž návrhy studentky na eliminování negativních trendů (po konzultacích s příslušnými pracovníky Fatry). Fatra očekávala názor studentky na to, zda vyšší vázanost zásob byla způsobena sortimentními změnami, změnami v technologii, příp. jejich nedostatečnou výrobní kapacitou v plné prodejní sezóně, nebo pouze přirozenou snahou o vyšší pojistné zásoby. Zadání bylo velmi náročné, vyžadovalo schopnost formulovat na základě (mnohdy i rozdílných informací od pracovníků Fatry) vlastní názor na problematiku. Zadaný cíl podle mého názoru studentka splnila. Obstarala si příslušnou literaturu, zvolila si metodu analýzy, shromáždila potřebná data, provedla příslušné propočty a jejich výsledky následně konzultovala. Jí formulované závěry podle mého názoru odráží reálný stav věcí, její návrhy na věcná opatření nezávisle konvenují s těmi, která už ve Fatře byla zčásti přijata.

Pracovní pozice ve firmě: Ekona spol. s r.o., Všeobecná účetní

Lenka Bukovská, DiS

Obor: Účetnictví a finanční řízení
Řízení zásob ve firmě Transroll-CZ, a. s. v letech 2010 - 2012
TRANSROLL - CZ, a.s.
Případová studie

Téma úkolu: Sledování procesu toku materiálových zásob od nákupu, přes sladování až po výdej do výrobního zpracování a vrácení dokladu ve formě hotového výrobku. Úkol byl zadán na základě zkušeností z průběhu inventury materiálových zásob a na základě průběžně prováděných analýz a rozborů systému nákupu a skladování. Cílem bylo vytvoření rámcového modelu procesu nákupu a skladování materiálu a jako bonus zmapování nízkoobrátkových zásoba případně návrh jisté úrovně optimalizace zásobovacího a skladovacího procesu.

Pracovní pozice ve firmě: Středisko volného času Duhovka, Všeobecná účetní

Kristýna Motalová, DiS

Obor: Účetnictví a finanční řízení
Finanční analýza společnosti MODIKOV,s.r.o. za rok 2012 a sestavení finančního plánu na rok 2013
MODIKOV, s.r.o.

Případová studie

Studentka měla za úkol provést finanční analýzu společnosti MODIKOV, s. r. o. za rok 2012 a sestavit finanční plán na rok 2013. Dílčím cílem této práce bylo vychystání všech potřebných „statistik“ a podkladů pro valnou hromadu. Podmínkou analýzy bylo zachytit všechny potřebné informace a vycházet ze skutečností dle výkazu zisku a ztrát ve zjednodušené formě. Ke všem přehledům bylo za úkol udělat zkrácený komentář s případným návrhem na zlepšení dosažených výsledků. Studentka vytvořila v tabulkové formě finanční analýzu za rok 2012 (dle specifických požadavků statutárních zástupců), srovnání této analýzy s rokem 2011 a se stanoveným plánem pro rok 2013. Dále dle vlastního uvážení vybrala další ukazatele obvyklé pro finanční analýzu (dle teorie) a provedla výpočet a srovnání v letech 2012, 2011 a 2010 s komentářem a doporučením, jak ukazatele vylepšit. Navíc dle zjištěné analýzy za rok 2012 vytvořila předpokládanou výsledovku pro rok 2013 (zjednodušenou podobou, což patří do tvorby dlouhodobého finančního plánu).

Pracovní pozice ve firmě: MODIKOV, s.r.o.

Barbora Manová, DiS

Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Analýza zákazníků - konečných spotřebitelů
Centro Zlín, FMC, s. r. o.

Případová studie

Centro Zlín FMC s.r.o. je obchodní společnost, která spravuje obchodní centrum Centro Zlín, největší obchodní areál ve Zlínském kraji, které je otevřeno od roku 2000. Za dobu fungování centra byla provedena řada marketingových výzkumů a šetření různého rozsahu. Současný stav v oblasti nákupních možností obyvatel, celková ekonomická situace a současně i právě probíhající dostavby obchodního centra vyvolal potřebu zjistit a ověřit si aktuální vnímání a hodnocení Centro Zlín ze strany zákazníků.

Pracovní pozice ve firmě: Centro Zlín, FMC, s. r. o., asistentka, marketing, pronájem